Home Feed
Home
Search
Search
Add Review, Blurb, Quote
Add
Activity
Activity
Profile
Profile
#booktalk
review
WriterChirag
Ikigai (Gujarati) | Francesc Miralles, Hector Garcia
post image
Pickpick

લેખક: હેક્ટર ગાર્સીયા & ફ્રાન્સેસ્ક મિરાલેસ, ભાવાનુવાદ: ચિરાગ ઠક્કર 'જય'
તંદુરસ્તી પર ઘણા પુસ્તકો લખાયા છે પરંતુ 'ઇકિગાઇ' એ થોડું અલગ પુસ્તક છે. બધા પુસ્તકોમાં સામાન્ય રીતે હેલ્થ માટે આમ કરવું તેમ કરવું એવી સલાહ આપવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ઇકિગાઇમાં તંદુરસ્તી સારી કેવી રીતે રહે, આયુષ્ય સો વર્ષનું કેવી રીતે કરી શકા,? એનું રહસ્ય સમજાવવામાં આવ્યા છે.
#chiragthakkar #chiragthakkarjay #WriterChirag #RaagChirag #રાગચિરાગ #writer #translator #BookTalk

review
Cortg
post image
Pickpick

This is such a sweet fantasy with beautiful characters full of optimism. “Change starts with the voices of a few.” An all around feel good kinda story ❤️
#pop22 ~ a #booktalk recommendation
#booked2022 ~ a hopepunk novel
@KarenUK @Cinfhen @Kalalalatja @Megabooks @4thhouseontheleft @BarbaraBB @Laughterhp @RaeLovesToRead @jenniferw88 @squirrelbrain @BarbaraTheBibliophage Thanks @wanderinglynn for the copy 🥰

Megabooks Glad you loved it! 5mo
CoffeeNBooks I loved this book! 5mo
Cinfhen I need to try again… I‘m still needing a #HopePunk novel 5mo
squirrelbrain Great review - I think I may try this for #hopepunk 5mo
Cortg @Cinfhen @squirrelbrain hope punk is a toughy! 5mo
62 likes5 comments
blurb
booksbrewsandbooze
No Filter and Other Lies | Crystal Maldonado
post image

Thank you @savoybookshopcafe & @banksquarebooks, for the compelling author chat with Crystal Maldonado @crystalwrote (author of No Filter and Other Lies) and e.E Charlton-Trujillo 📚 #booktalk #savoybookshopandcafe #bankstreetbooks #crystalmaldonado #nofilterandotherlies #fatchancecharlievega #booksbrewsandbooze

blurb
BookBabe
post image

It‘s time for some #WeeklyWrapUp #BookTalk for the #BibleBuddyRead!

This past week we read Numbers 27-36, and the latter half of the week we spent in the Gospel of Mark 1-16.

What was your favorite (or most memorable) verse that you read this week?

quirkyreader For this weeks readings the verse that stands out the Most is Mark 1:10. 7mo
BookBabe There are two verses in Mark that stand out to me the most. One was based on a question I‘d had in my own mind… Mark 12:25 “When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage; they will be like the angels in heaven.” 7mo
See All 10 Comments
BookBabe The verse that stands out to me most of all is Mark 12:29-31:
"Which command is the most important of all?"
29 Jesus answered,
"The most important is Listen, Israel! The Lord our God, the Lord is one.
30 Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
31 The second is, Love your neighbor as yourself. There is no other command greater than these."
(edited) 7mo
BookBabe 👆🏻👆🏻 That is BIG!!! Soooo important. Anyone else find that second one hard to achieve?? 😬 7mo
BookBabe @quirkyreader “Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove.”
‭‭Mark‬ ‭1:10‬ ‭NIV‬‬ 😃👏🏻👏🏻👏🏻 Yes!!! That‘s a great verse! That jumped out at me too when I read it. ❤️ 🕊
7mo
Butterfinger Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. 7mo
BookBabe @Butterfinger Yes! Excellent verse! 🙌🏻 7mo
cwarnier I am just starting to read Mark, yes I know I am behind. I always find it interesting how the little details seem to float away, and it is just the meat if what needs to be said in the book of Mark. 7mo
BookBabe @cwarnier Yes, I noticed that too about the meat 🥩 😄 Don‘t worry, most of us get behind at some point. Life happens. The Lord sees your efforts to make time for Him and His Word, that‘s what‘s important. ❤️ 7mo
23 likes10 comments
review
ConfessionofaBookaholic
This post contains spoilers
show me
post image
Pickpick

SPOILERS FOR DISCUSSION! Just finished Picture of Dorian Grey for the first time and I‘m intrigued by the ending. Generally online I found the idea that when Dorian Grey stabs the portrait he absorbs all the fates of the image including the knife to the heart leaving the picture in tact.

I‘m wondering how many of you have other interpretations or thoughts?

My thoughts in comments. #booktalk

Also counting this for #teamslaughter @Clwojick

ConfessionofaBookaholic Personally I‘m wondering about the idea that they switched places and Dorian Grey is left trapped inside the painting… (edited) 12mo
8 likes2 comments
blurb
Samary
Yellow Wife: A Novel | Sadeqa Johnson
post image
blurb
MrBook
post image

Time for the bookish discussion question of the day 😁👏🏻👏🏻👏🏻! Here it is: Which book series have gotten better for you as you work through them? #BookTalk

Scochrane26 The Girl with a Dragon Tattoo series—the original trilogy, HP 2y
CSeydel Inspector Lynley series by Elizabeth George 2y
Jari-chan The Nr. 1 Ladies Detective Agency 2y
See All 24 Comments
Susanita Inspector Gamache 2y
CSeydel Oh I know — The Dark Tower started out kinda 🤨 but got a lot better 2y
rwmg Discworld. I think Pratchett only really hit his stride with 2y
wordslinger42 Enola Holmes! I honestly prefer the movie to the first book (very unusual for me), but the series really gets stronger as it goes on! 2y
JamieArc Just checking in - Miss your posts! Hope you‘re doing well! 2y
CoffeeAndABook Hey @MrBook you alright? We‘ve been missing your posts around here! 🌈 1y
wordslinger42 @CoffeeAndABook I second that! I hope you're doing well, @MrBook 💜 1y
CoverToCoverGirl I hope all is good. You are missed. 1y
LazyLibrary Miss your posts! Hope all well! 1y
Branwen Miss you so much, friend! 🤗💕 Hope you're doing okay! 1y
MamaGina Missing your presence here, hope you are doing okay! 🤗 1y
TK-421 Hope all is well with you - we miss you! 🤗 1y
DivineDiana Thinking of you. 📚❤️📚 1y
TheSpineView I was thinking about you. Hope you are doing OK. Miss your posts! Sending hugs!💞 1y
MamaGina Missing seeing you here!💙 1y
Suet624 I hope all is well. Thinking of you. I‘ve missed seeing your posts. 1y
Branwen Missing you a lot, friend! *hugs* 💕 1y
kathedron I had TATER TOTS for the first time yesterday! Thought of you, of course, and realised I'd not seen you here in a while. Hope all is well. 1y
Bklover Thinking of you. Miss you here. 1y
Cortg Hope you are well! Just wanted to say Hi 👋🏻 1y
44 likes24 comments
blurb
MrBook
post image

Time for the bookish discussion question of the day 😁👏🏻👏🏻👏🏻! Here it is: Does the snow or the rain get you to read more? #BookTalk

wordslinger42 Both. I don't discriminate 😅 2y
Lynnsoprano If I saw snow I‘d be out in it😂 I haven‘t lived where there‘s snow since 1976! 2y
See All 12 Comments
Copwithabook The snow had me isolated at home alone so I ended up reading more 2y
DGRachel Usually the opposite-storm systems, whether they bring rain or snow, are typically migraine triggers for me, so I end up unable to read due to pain and other symptoms. 😔 2y
Aims42 I always think they should, but I sometimes just end up staring out the window watching the snow or rain with my book closed on my lap 😂 2y
DogMomIrene Living in AZ, the summer sun gets me to read more😅🤣 2y
AmyG Absolutely. We usually get alot if snow where I live...so I just stay in and read. 2y
Lizpixie I love curling up with a book & blanket when it‘s bucketing down outside. Unfortunately we don‘t get snow here😢 but I‘m sure if we did, I‘d be in front of a fire reading to that too❄️ 2y
SaunteringVaguelyDownwards The snow always gets me in a reading mood! 2y
Kappadeemom I live in Florida, when it rains, it‘s a great day to read! 2y
FlowerFairy Rainy days in Florida are the absolute best for reading. If it snows here, I‘m moving somewhere more tropical. 🤣 2y
41 likes12 comments
blurb
MrBook
post image

Time for the bookish discussion question of the day 😁👏🏻👏🏻👏🏻! Here it is: Which are some great foodie books? #BookTalk

Prairiegirl_reading My favourite is Jacques Pepin‘s memoir despite its unfortunate title. Also Animal, Vegetable, Miracle by Barbara Kingsolver is great. Julia Child is wonderful too. 2y
Leftcoastzen A unique book from a unique restaurant & chef 2y
Leftcoastzen Loved the book before I saw the movie , love both 2y
See All 8 Comments
AllisonM89 REDWALL. 2y
31 likes8 comments
blurb
MrBook
post image

Time for the bookish discussion question of the day 😁👏🏻👏🏻👏🏻! Here it is: Is there a story inside you that yearns to be written down and shared with the world?! 🙂 #BookTalk

quirkyreader I already let it out and it was published in 2000. 2y
jb72 Yes there is. Hopefully I‘ll finish it this year. 2y
KathyWheeler Nope. There‘s one in my husband though, and I‘m trying to encourage him to let it out. At 66, he thinks he‘s too old. I don‘t understand that; he‘s got nothing to lose and plenty of time since he‘s retired. 2y
See All 8 Comments
Lizpixie There‘s a few actually. I have very lucid dreams and there‘s a few I‘ve written down as soon as I woke up, the bones of the story are sitting there waiting for me! 2y
BookishRedhead A few, I start but never finish 2y
Lynnsoprano Several in my head, maybe some day I‘ll try transferring one to paper. 2y
wordslinger42 So many! Another soon to be published in spring! 2y
FlowerFairy So very many. 2y
38 likes8 comments